Ersoy Hukuk Bürosu

Hakkında

Ersoy Hukuk Bürosu kurucusu Avukat Ahmet Sezayi Ersoy 1 Mayıs 1991 tarihinde avukatlık ruhsatını alarak serbest avukat olarak mesleğini icra etmeye başlamıştır. Kasım 1993 tarihine kadar serbest avukat olarak faaliyetine devam etmiş; kasım 1993 tarihinden itibaren, T.C. Ziraat Bankası’nın Türkiye genelinde açmış olduğu sınavı kazanarak T.C. Ziraat Bankası bünyesinde kadrolu avukat olarak çalışmaya başlamıştır. 1995-1996 eğitim döneminde Türkiye İş Bankası ve Ankara Hukuk Fakültesi’nin ortak eğitim kurumu olan Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde “Banka ve Ticaret Hukuku Sözleşmeleri” alanında lisansüstü eğitimi almıştır.

1996-1997 eğitim döneminde yine Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde “İnşaat Sözleşmeleri ve Tahkim Hukuku” alanında lisansüstü eğitimi almıştır. 1998-1999 eğitim döneminde Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün, kamuda 5 yıllık hizmet süresini doldurmuş bulunan üniversite mezunu kamu çalışanları arasında Türkiye genelinde açmış olduğu sınavı kazanarak “Kamu Yönetimi ve Kamu Hukuku” alanında yüksek lisans eğitimi almıştır.

1999 yılında Türk Patent Enstitüsü’nün açmış olduğu sınavı kazanarak Marka ve Patent Vekili olmaya hak kazanmıştır.2001 yılında Üstad Avukat Burhan Apaydın ile birlikte çalışmak üzere İstanbul’a tayinini istemiş ve T.C. Ziraat Bankası Taksim Şubesi’ne tayin edilmiştir. 2002 yılının başında T.C. Ziraat Bankası’ndan ayrılarak, Avukat Burhan Apaydın ile yakın mesai içerisinde çalışmaya başlamıştır.

Bir yandan Avukatlık mesleğini serbest avukat olarak icra ederken bir yandan da hukukun değişik alanlarında eğitim almaya devam etmiştir. 2015 yılında Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın açmış olduğu sınavı kazanarak “Arabulucu” olmuştur. Avukat Ahmet Sezayi Ersoy, “ Mustafa Kemal Paşa Cad. Hukukçular Towers No:66 B Blok Kat:11 Ofis No: 76 Cevizli - Kartal / İstanbul” adresinde serbest avukat olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Ersoy Hukuk Bürosu hukukçu kadrosu ile sizlere ihtiyacınız olan hukuksal yardımı sağlamayı amaç edinmiştir.Ersoy Hukuk Bürosunun vermiş olduğu hukuksal hizmetlerin bazılarını örnek olarak aşağıda sayıyoruz.

  • Medeni Hukuk ( Aile Hukuku, Boşanma v.s.)
  • Borçlar Hukuku ( Sözleşmeler, Tazminat v.s.)
  • Ticaret Hukuku
  • İcra İflas Hukuku
  • Ceza Hukuku
  • İş Hukuku
  • Sınai Mülkiyet Hukuku
  • Fikri Haklar Hukuku
  • Bankacılık Hukuku
  • İdare Hukuku

Bunlar örnek olarak verilmiş olup, Ersoy Hukuk Bürosunun vermiş olduğu hukuk hizmeti bunlarla sınırlı değildir.Avukat Ahmet Sezayi Ersoy marka ve patent vekili sıfatı ile marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretlerinizin Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescillerini de yapmaktadır. Ayrıca, Avukat Ahmet Sezayi Ersoy, hukuk uyuşmazlıklarında “Arabulucu” sıfatı ile hizmet vermektedir.

ADALET KAVRAMI Adalet sözlüklerde çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır.Birinci anlamda adalet: Ödüllendirme ve cezalandırma yoluyla haklıyı haksızdan , suçluyu suçsuzdan ayırt etme ilkesi ve eylemidir. İkinci anlamında adalet: Devletin yargı gücü ve yetkisidir.Üçüncü anlamında adalet:Yargı yetkisini kullanmak ve yasaları uygulamakla görevli kurumların tümü. Adalet örgütü.Dördüncü anlamı ile adalet: Hakka ve eşitliğe saygıyı temel alan ahlak ilkesi; dürüst ve doğru olmayı, insaflı ve vicdanlı davranmayı, herkese hakkını vermeyi gerektiren erdemdir.

Siyasi anlamda sosyal adalet: servet ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesini, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel haklar açısından bütün bireyler arasında eşitlik sağlanmasını öngören siyaset ilkesi veya doktrinidir. Hukuki anlamda adalet: adalet ilkesini uygulamak ve herkese hakkını vermektir.

Aristoteles’ten başlayarak adalet iki biçimde ele alınmıştır. Denkleştirme adaleti (İustitia commutativa): Bireyler arasında eşitlik düşüncesi ile ilişkilidir ve toplum içinde bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinin eşitlik, denklik ve dürüstlük içinde düzenlenmesini amaçlar. Özellikle devlete seslenen dağıtma ve bölüştürme adaleti (İustitia distributiva), yasama ve yönetme eylemlerinin temel ilkesidir ve “yasa önünde eşitlik” ilkesi buradan doğmuştur; bu adalet anlayışına göre herkese yeteneklerine ve topluma katkısına göre hakkının verilmesi gerekir. Gerek denkleştirme adaleti, gerek dağıtma adaleti ve bölüştürme adaleti, “herkese hakkı olanı verme” sınırını aşmayan ilkelerdir.

İslam adalet anlayışında da bir denge ve düzen düşüncesi gözlenir. Herkese hakkını vermek; her şeyi düzene göre ve yerli yerine ; toplum ve çevreyle uyumlu olmak; öte yandan bir de buna “mürüvvete uymak”,“mürüvvet sahibi olmak” eklenir. Mürüvvet, zaman, mekan, ve kişinin durumu açısından uygun görülen eylemleri ve kaçınmaları gerçekleştirmek demektir ve adaletin karşıtı bu anlamda “fısk” tır. İslam hukuk felsefesinde “adl” ilkesi adı verilen “adalet” ilkesi, herkese gereksinmesini verme ülküsü ve ilkesiyle tamamlanmış ve buna “ihsan” ilkesi adı verilmiştir.

Pozitif hukuk alanında hakka, hakkaniyete yapılan göndermeler, adalet düşüncesine yapılan göndermelerdir ve bunlarda doğal hukuk kuramının getirdiği ideal adalet düşüncesinin uygulandığı gözlenir. Yargıç, ideal adalete, yazılmamış hukuka göre karar verecek, davacının ve davalının içinde bulundukları özel durumları, ilgilinin çıkarlarını göz önünde bulunduracak, kendisini kalıplardan kurtaracak, ülkenin, devrin genel ve egemen düşünce biçimi ile toplumsal vicdana en uygun gelen çözüme elden geldiği ölçüde yaklaşmaya çalışacaktır. Bu da, somut olayda hukuksal çözümün adil olması ve “adaletin sağlanması” anlamına gelir.

Bir ülke ekonomik açıdan ne kadar zengin ve gelişmiş olursa olsun sosyal açıdan gelişmiş olup olmadığını gösteren kriter toplumun hukuk bilincinin ve adalet duygusunun gelişmiş olup olmadığıdır.Günümüzde gelişmiş batı ülkelerini, zengin fakat, sosyal açıdan geri kalmış toplumlardan ayıran en önemli kriter, uzun yılların kültürel birikimiyle zenginleşmiş işte bu hukuk bilinci ve adalet duygusudur. Bu duygudur ki, insan haklarının da bu ülkelerde en üst seviyelerde korunmasını ve geliştirilmesini sağlamıştır.

Toplumumuzdaki Hukuk Bilinci’nin ve Adalet Duygusu’nun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren Ersoy Hukuk Bürosu’nun bu web sitesinin bu amaca en iyi şekilde hizmet etmesini ümit ediyoruz.